Sökning: "Fredrik Nimmersjö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Nimmersjö.

  1. 1. Kontrastmedelsinducerad njurskada – En retrospektiv singlecenterstudie av incidens och riskfaktorer inom intensivvården

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

    Författare :Fredrik Nimmersjö; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER