Sökning: "GLP1"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet GLP1.

  1. 1. Läkemedelsbehandling vid diabetes typ 2 – En kvantitativ kvalitetsuppföljning

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Anne Marie Envall; Malin Aronsson; [2019-08-08]
    Nyckelord :Diabetes typ 2; GLP1; SGLT2; human-praktisk omvårdnad; välbefinnande;

    Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är en av världens vanligaste folksjukdomar och behandlas med kost, motion och Metformin-tabletter. Därefter har behandlingen ofta kombinerats med insulin, men 2017 ändrade Socialstyrelsen riktlinjerna för diabetesbehandling och prioriterade flera läkemedel som i säkerhetsstudier visat på goda skyddseffekter och få allvarliga biverkningar. LÄS MER