Sökning: "Henrik Lidman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrik Lidman.

  1. 1. I(SO)X - Är systemen möjliga att förena?

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Magnus Forsberg; Henrik Lidman; Carl Rudin; [2007-02-28]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund – Genom instiftandet av Sarbanes – Oxley Act of 2002 har företagen som varittvungna att följa lagen skapat processer och kontroller över den interna kontrollen gällandesin finansiella rapporteringen. I och med de ökade kraven på företagen som lagen ställer harockså kostnaderna för att följa densamma ökat. LÄS MER