Sökning: "Homelesness"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Homelesness.

  1. 1. Utan fast punkt i tillvaron-En diskursanalys av hemlöshet utifrån statliga offentliga utredningar från två olika tidsperioder

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Thomas Högberg; Tommy Melchert; [2019]
    Nyckelord :Homelesness; power; discourse; Hemlöshet; makt; diskurs;

    Sammanfattning : In this study we have done a comparative discourse analysis about homelessness. We have studied how the discourse about homelessness have been constructed among national institutions. In order to succeed, we have examined two documents from the national public investigations (SOU). LÄS MER