Sökning: "Ida Christianson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Christianson.

  1. 1. Malnutritionsproblem vid cancersjukdom : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Anna Ericsson; Ida Christianson; [2006]
    Nyckelord :Malnutrition; cancer; upplevelser; nutrition; sjuksköterska; livskvalitet;

    Sammanfattning : Det primära syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur cancerrelaterad malnutrition uppkom och hur kroppen påverkades. Vidare syftade studien till att beskriva hur patienterna upplevde nutritionsproblemen och dess konsekvenser. LÄS MER