Sökning: "International union of railways UIC"

Hittade 1 uppsats innehållade orden International union of railways UIC.

  1. 1. Railway bridges with floating slab track systems : Numerical modelling of rail stresses - Dependence on properties of floating slab mats

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och -produktion

    Författare :Daniel Kostet; [2018]
    Nyckelord :ballasted track; bridge; elastic mat; expansion; finite element method FEM ; finite element analysis FEA ; floating slab mat; interaction; International union of railways UIC ; non-ballasted track; SOFiSTiK; ballasterat spår; ballastfritt spår; bro; dilatationsfogar; finita elementmetoden FEM ; finit elementanalys FEA ; fixerat spår; interaktion; Internationella järnvägsunionen UIC ; SOFiSTiK; vibrationer; vibrationsdämpande matta;

    Sammanfattning : The increased use of continuously welded rails in the railway systems makes it necessary to increase the control of the rail stresses to avoid instability and damages of the rails. Large stresses are especially prone to appear at discontinuities in the railway systems, such as bridges, due to the interaction between the track and the bridge. LÄS MER