Sökning: "Isabell Norman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabell Norman.

  1. 1. Mer säkerhet och mindre frihet med risk att förlora dem båda : En kritisk diskursanalys av lagförslaget till FRA-lagen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Isabell Lundberg; Anna Persson; [2010]
    Nyckelord :FRA; hot; övervakning; personlig integritet; säkerhet; tvångsmedel; diskursanalys; signalspaning;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute to a better understanding of the FRA-law. The focus of the study is to examine how Swedish politicians relate to the new draft of this law on intelligence. Key themes in the study are security, threats, surveillance and privacy. The power relationship between the individual and the state is also examined. LÄS MER