Sökning: "Jan Westermark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jan Westermark.

  1. 1. Fyrkanaligt surroundljud med två eller tre mikrofoner

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

    Författare :Jan Westermark; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med denna empiriska studie var att undersöka, utveckla samt verifiera matris/mixer till en prototyp för 4.0 surroundljud med två alternativt tre kondensatormikrofoner. För att undersöka detta har en mixer/matris konstruerats och byggts. För att verifiera mixern/matrisen har ett blindtest utförts. LÄS MER