Sökning: "Jenny Myr"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Myr.

  1. 1. Effekter på virkesproduktion och miljö av igenläggning av skogsdiken : en fallstudie nära Piteälven i Norrbotten

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Silviculture

    Författare :Jenny Stenberg; [2006]
    Nyckelord :skogsdikning; återskapa våtmark; våtmarksrestaurering; igenläggning av diken;

    Sammanfattning : De skogliga våtmarkerna kring mellersta och nedre delen av Piteälven är starkt påverkade av markavvattning i form av skogsdikning. I skogliga våtmarker anrikas ämnen som kol, kväve och olika metaller. Våtmarker är även rika på organiska syror och vätejoner. LÄS MER