Sökning: "Jenny Odén Glansk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Odén Glansk.

  1. 1. ”När ska du dö?” – En litteraturstudie om behov av stöd och information till förälder med kronisk cancer och dess minderåriga barn

    Magister-uppsats,

    Författare :Jenny Odén Glansk; [2024-01-24]
    Nyckelord :Förälder med cancer; barn som anhörig; kommunikation; stöd;

    Sammanfattning : Bakgrund: När en person med minderåriga barn drabbas av cancer rubbas familjens rutiner och roller. Enligt hälso- och sjukvårdslagen och kompetensbeskrivningen för onkologisjuksköterska är vårdpersonal skyldiga att informera barn om föräldern lider av svår sjukdom samt anpassa informationen utifrån ålder och situation. LÄS MER