Sökning: "Jenny Saarela"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Saarela.

  1. 1. Förväntningsgapet mellan revisorer och klienter – I små och medelstoraägarledda företag.

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Melissa Abrahamsson; Jenny Saarela; Evelina Hedberg; [2005]
    Nyckelord :Business and economics;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det finns ett gap mellan marknadens förväntningar pårevisorskåren och den tillsyn som revisorerna enligt lag och rekommendationer ärtvungna att göra. En revisors uppgift är att kontrollera att ett företags balansräkningstämmer och att redovisningen följer regelverket. LÄS MER