Sökning: "Jenny Tang"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Tang.

  1. 1. Internet tar över den traditionella resebyråns roll

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM); Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

    Författare :Dan Hassan; Jenny Tang; [2012]
    Nyckelord :Turism; Internets utveckling; Resebyrå;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningar:Syftet med uppsatsen är att undersöka varför Internet tar över den traditionella resebyrån. Följande frågeställningar används:• Finns det någon framtid för den klassiska resebyrån där det endast säljs resor i butik?• Finns det möjlighet att konkurrera med företag som säljer via Internet?• Vad är för- och nackdelarna mellan de båda?Metod och material:Denna studie är både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. LÄS MER