Sökning: "Julia Elgh-Lewén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Elgh-Lewén.

  1. 1. När nätet inte räcker till -En studie om fysiska försäljningskanalers betydelse i detaljhandelns digitalisering

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Frida Åstrand; Julia Elgh-Lewén; [2017]
    Nyckelord :Fysisk försäljningskanal; Gigital försäljningskanal; Multikanalförsäljning; Varumärkesbyggande; Integration.; Social Sciences; Business and Economics;

    Sammanfattning : Bakgrund Inledningsvis presenteras en redogörelse för detaljhandelns utveckling ur ett företagsperspektiv. Två av forskningsfältets framträdande teorier presenteras. LÄS MER