Sökning: "Julia Gårdlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Gårdlund.

  1. 1. RSA-systemets sårbarheter idag och i framtiden

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

    Författare :Julia Gårdlund; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker sårbarheter relaterade till ett av de äldsta och mest säkra krypteringssystemen som existerar idag; RSA. Med hjälp av primärt kvalitativa litteraturstudier förklaras RSA-algoritmen, i vilka sammanhang RSA implementeras, några av de mest kända attackerna samt vilka framtida utmaningar systemet står inför. LÄS MER