Sökning: "Klara Robsahm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Klara Robsahm.

  1. 1. Sjuksköterskans möte med våldsutsatta kvinnor : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Tina Moberg; Klara Robsahm; [2020]
    Nyckelord :Personcentrerad omvårdnad; våld i nära relation; upplevelser; utmaningar.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är idag ett allvarligt samhällsproblem som kan orsaka ohälsa och lidande hos kvinnor. Våldsutsatta kvinnor uppsöker vården mer frekvent än andra kvinnor som inte varit utsatta för våld. Därav är chansen relativt hög att sjuksköterskor kommer att möta våldsutsatta kvinnor i vården. LÄS MER