Sökning: "Kristina Röing Arrias"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Röing Arrias.

  1. 1. I sitt rätta element? : Specialpedagogers och speciallärares professionalisering 2007- 2021

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

    Författare :Andreas Andersson; Kristina Röing Arrias; [2022]
    Nyckelord :Specialpedagogik; specialpedagog; speciallärare; profession; specialprofession; professionalisering;

    Sammanfattning : Detta examensarbete har som syfte att utveckla kunskap om skolans speciallärares och specialpedagogers (specialprofessioners) professionalisering mellan 2007 och 2021. Metoden är en kvalitativ textanalys av Lärarförbundets tidning Specialpedagogik och studien har en deduktiv ansats med induktiva inslag. LÄS MER