Sökning: "Laura Waibel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Laura Waibel.

  1. 1. "Avkodningen är ju nummer ett" : En kvalitativ studie om undervisningens innehåll i avkodning i årskurs 1

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Laura Waibel; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Studien har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Syftet med studien är att undersöka vilket undervisningsinnehåll i avkodning lärare med erfarenhet av att arbeta i årskurs 1 väljer att undervisa om. LÄS MER