Sökning: "Lena Jacobs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena Jacobs.

  1. 1. Blandat boende : en utopi?

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

    Författare :Lena Jarl Hellgren; [2012]
    Nyckelord :Social mix; blandat boende; social blandning; fysisk planering; boendesegregation och nybyggnation.;

    Sammanfattning : Beroende på föreställningen att ett blandat boende förväntas ge människor bättre levnadsförutsättningar, råder ett planeringsideal som har intentionen att göra boendemiljöer mer socialt blandade och mindre boendesegregerade (Holmqvist 2009). Samtidigt kan man idag se att boendesegregationen ökar. LÄS MER