Sökning: "Lena Janmarker"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena Janmarker.

  1. 1. Det goda mötet. Förmågor hos sjuksköterskan som bidrar till det goda mötet med den äldre patienten och dennes närstående

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

    Författare :Catarina Bäck-Edberg; Lena Janmarker; [2009-08-05]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att beskriva förmågor hos sjuksköterskan som bidrar till det godamötet. Att möta människor är grunden för all mellanmänsklig kontakt och det innebär ett samspelmellan människor som berörs. Goda möten ger ofta glädje, tillfredsställelse och ibland en känslaav lycka. LÄS MER