Sökning: "Linn Lennartsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Lennartsson.

  1. 1. Hållbarhetsredovisning inom den svenska dagligvaruhandeln Hur kommunicerar den svenska dagligvaruhandeln sitt hållbarhetsarbete relaterat till leverantörskedjan?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Hanna Taube; Linn Lennartsson; [2019-08-13]
    Nyckelord :Sustainable supply chain; retail- and food industry; triple bottom line; supplier; sustainability reporting; stakeholder theory;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Planetens naturresurser är begränsade och livsmedelsbranschen måste anpassa sig efter förändringar och ständigt arbeta med frågor om hur de kan producera och leverera maten på ett mer hållbart sätt utan att det blir för kostsamt. I samband med förändringen uppstår en komplexitet för hur företag skall hantera relationen med sina leverantörer. LÄS MER