Sökning: "Louise Backström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Backström.

  1. 1. Förekomst av långhorningarna Pyrrhidium sanguineum, Poecilium alni och Phymatodes testaceus (Coleoptera: Cerambycidae) inom Skåne län : vilka faktorer i landskapet påverkar habitatval för P.sanguineum, P. alni och P.testaceus?

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Louise Backström; [2016]
    Nyckelord :långhorning; insektsfällor; feromon; landskapsanalys; ek; P.sanguineum; P.alni; P.testaceus; rödhjon; kvistspegelbock; vedspegelbock;

    Sammanfattning : The oak is a very important tree in the Swedish forest that creates microhabitats for a lot of species. To preserve biodiversity we need to study Nature and the ecology of specific species to learn how we can protect them. LÄS MER