Sökning: "Madeleine Sund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Madeleine Sund.

 1. 1. Sund barn- och ungdomsfotboll : en kvalitativ studie om hälsa, upplevd delaktighet och möjlighet till att kunna påverka i en fotbollsverksamhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Anneli Brewelius; Madeleine Olin; [2017]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; delaktighet; ledarskap; barnfotboll; hälsa;

  Sammanfattning : Det framkommer i studiens inledning att det finns negativa hälsotrender bland barn och ungdomar, till exempel fetma, stillasittande och psykisk sjukdom. Det gör att föreningsidrotten blir en viktig stödjande miljö för fysisk aktivitet och har därmed stor betydelse för folkhälsan. LÄS MER

 2. 2. En sund process eller en osund stagnation : En kvalitativ studie som beskriver skydds- och riskfaktorer för barn placerade i familjehem.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Madeleine Lihuvudh; [2011]
  Nyckelord :Familjehem; barn placerade i familjehem; reciliense; skydds- och riskfaktorer; socialsekreterare; relationer; skola; biologiska föräldrar.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka och tydliggöra vissa skydds- och riskfaktorer som finns för barn placerade i familjehem. Den ansats som användes till denna studie var kvalitativ och urvalet till denna skedde genom kvoturval. Efter urvalet genomfördes halvstrukturerade intervjuer med fem stycken respondenter. LÄS MER