Sökning: "Malm Ryd Jenny"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malm Ryd Jenny.

  1. 1. Förändringar lärare gör i sin dagliga praktik - ett agencyperspektiv

    Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Malm Ryd Jenny; [2019]
    Nyckelord :teacher agency; förändring; teacher-initiated change; teacher action; handlingar; yrkespraktik; lärare; teacher practice;

    Sammanfattning : Politically mandated development projects get attention in reports, assessments, plans and policies. Less attention is given to the small scale, local development-work made by teachers in schools everywhere, every day (Hultman, 2001). The aim of this study is to make, the small-scale changes that teachers make in their daily practice, visible. LÄS MER