Sökning: "Maria Jacky"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Jacky.

  1. 1. Lek med växter och naturmaterial

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Anna Tuväng; [2014]
    Nyckelord :lek; naturmaterial; skola; lekredskap; Jean Piaget; skolgård; Lingua Montessoriförskola;

    Sammanfattning : Enligt Skolverket är förskolans uppgift att lägga en grund för ett livslångt lärande, miljön ska locka till lek och det ska finnas utmaningar. Utemiljön är bra för barnens lek och därmed utvecklade för att det är genom lek som barn utvecklas. Lingua Montessoriskola ligger i Lund och har flyttat till nya lokaler. LÄS MER