Sökning: "Maria Trollvin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Trollvin.

  1. 1. L’argot dans les chansons modernes : Une étude des différents types d’argot et de leurs effets provocateurs

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

    Författare :Maria Trollvin; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER