Sökning: "Matilda Bremer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Bremer.

  1. 1. Rätt musik för rätt instrument? : den Tidiga Musikens plats i dagens blockflöjtsundervisning

    Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Kungl. Musikhögskolan

    Författare :Matilda Bremer; [2011]
    Nyckelord :blockflöjt; blockflöjtsmetodik; tidig musik;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur dagens blockflöjtspedagoger arbetar med Tidig Musik med sina elever, och hur dessa elever mottar den repertoaren. Jag har också ställt mig frågande till den ”popifiering” som jag tycker pågår i blockflöjtsundervisningen, där man i allt större utsträckning rör sig bort från blockflöjtens ursprungsrepertoar. LÄS MER