Sökning: "Mattias Svederberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mattias Svederberg.

  1. 1. Automatic concrete forming evaluation

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

    Författare :Mattias Svederberg; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Idag möts en byggherre av skenade byggkostnader. Orsaken till de skenande byggkonstaderna är främst hög arbetskostand men även i stor utsträckning höga kostnader på grund av fel. I rapporten har detta problem angripits med hjälp av automatik, främst automatik för betongutformning. LÄS MER