Sökning: "Mimmi Gider"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mimmi Gider.

 1. 1. Medkänslans pris : En studie av organisatorisk hälsa i relation till kön

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mathilda Wahl; Mimmi Gider; [2021]
  Nyckelord :Hälsa; organisatorisk hälsa; emotioner; emotionellt arbete; könsmönster; kvinnodominerade yrken;

  Sammanfattning : Kvinnodominerade yrken är ofta förknippade med hög sjukfrånvaro och kvinnor visar sig ha sjuktal i nästan dubbelt så hög omfattning än män genom hela arbetsmarknaden. Det finns därmed ett behov av att undersöka könsskillnader i relation till kvinnors stigande sjuktal och således även undersöka vilka strukturer som kan ligga till grund för detta. LÄS MER

 2. 2. Vad vill du bli när du blir stor? : En sociokognitiv studie om kandidatstudenters förväntningar på livet efter examen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mathilda Wahl; Mimmi Gider; [2019]
  Nyckelord :Självtillit; kön; förväntat utfall; karriär; sociokognitiv karriärteori.;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka skillnaden mellan individer som studerar vid likvärdiga universitetsprogram och således med en mindre tydlig anknytning till arbetsmarknaden i förväntningar på den framtida karriären. Den homogena urvalsgruppen valdes med anledning av att lättare kunna undersöka de anledningar som låg till grund för skillnader i studenternas förväntningar på karriären mellan män och kvinnor. LÄS MER