Sökning: "Moa Svantesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Svantesson.

  1. 1. “Skyll inte på mig, det var AI-systemet” - En analys huruvida AI-teknikens komplexa egenskaper försvårar tillämpningen av svensk skadeståndsrättslig reglering när AI orsakar sakskador i utomobligatoriska förhållanden

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Moa Svantesson; [2021-09-17]
    Nyckelord :AI; Skadeståndsrätt; EU-rätt;

    Sammanfattning : Artificiell intelligens (AI) förutspås revolutionera stora delar av samhället. Redan idag diagnostiserar AI-system patienter bättre än läkare och förutspås lösa några av mänsklighetens mest omfattande problem såsom att förhindra klimatförändringar och bota kroniska sjukdomar. LÄS MER