Sökning: "Natascha Heidari"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Natascha Heidari.

  1. 1. Ångestpatienters upplevelser av mötet med sjukvårdens personal. – en kvalitativ studie

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Natascha Heidari; [2011-11-18]
    Nyckelord :ångest; vård; vårdrelation; bemötande; hjälpförväntningar;

    Sammanfattning : SyfteDenna uppsats syftar till att undersöka hur personer med ångestproblematik upplever mötet med sjukvårdens personal. Fokus ligger på de förväntningar personerna har på sjukvård innan de blir patienter och hur väl sjukvården lever upp till förväntningarna. LÄS MER