Sökning: "Nina Ambrus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nina Ambrus.

  1. 1. Utsatthet för barnmisshandel och relationer till jämnåriga i ungdomsåren

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Nina Ambrus; [2021-03-01]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : arnmisshandel är ett stort problem som bland annat kan leda till omfattande negativa effekter på vänskapsrelationer och relationer till jämnåriga för den drabbade. Studiens syfte var att undersöka samband mellan utsatthet för barnmisshandel och relationer till närmsta vän, problem med jämnåriga och umgänge med normbrytande vänner bland ett urval av ungdomar i årskurs 8/9 (N = 1307). LÄS MER