Sökning: "Rebecca Katsivelis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecca Katsivelis.

  1. 1. Problematiken i praktiken kring förhandsavtal

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Rebecca Katsivelis; Jonathan Kaya; [2019]
    Nyckelord :Pre purschase agreements; real estate contracts; Förhandsavtal; avtal fastighetsrätt;

    Sammanfattning : Debatten kring förhandsavtal vid nyproduktion av bostadsrätter har de senaste 2–3 åren variten het diskussion i media och i samhället. Denna debatt och problematik kring förhandsavtaluppstod i samband med att priserna på bostadsmarknaden började sjunka våren 2017. LÄS MER