Sökning: "Retorik analys av barack obamas segertal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Retorik analys av barack obamas segertal.

  1. 1. "Yes, we can!" : En studie av retoriken i Barack Obamas tal med särskild tonvikt på topos "personlig bakgrund"

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

    Författare :Alexandra Kvarnbrant; [2011]
    Nyckelord :Retorik; Barack Obama; Ethos; Topoi;

    Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att genom en analys av tre tal undersöka på vilket sätt USA:s president Barack Obama använder sig av berättelser om sin familj och sin bakgrund i sina tal för att försöka stärka sitt ethos. Uppsatsen har tre huvudsakliga frågeställningar: När i talen pratar Obama om sin familj och bakgrund? Vad i dessa berättelser kan höja Obamas ethos och skapa förtroende för honom? Vilka retoriska grepp använder Obama för att försöka få så många som möjligt att känna att de har något gemensamt med honom?   Det material som analyseras i uppsatsen är tre tal framförda av Barack Obama. LÄS MER