Sökning: "Selam Tesfaye"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Selam Tesfaye.

  1. 1. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer : Jourkvinnors erfarenheter kring våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

    Författare :Selam Tesfaye; [2018]
    Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våldsutsatta kvinnor; jourkvinnor;

    Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett globalt hälsoproblem och bryter mot kvinnors mänskliga rättigheter. Syftet med denna studie är att undersöka jourkvinnors erfarenheter kring förhindrande respektive underlättande faktorer som våldsutsatta kvinnor upplever i uppbrottsprocessen samt hur samhället kan motverka våldets uppkomst. LÄS MER