Sökning: "Simon Lingman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Lingman.

  1. 1. Utveckla förbättringsunderlag och utöka utnyttjandegraden för en maskincell

    M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

    Författare :Simon Lingman; Dennis Einemo Swahn; [2019]
    Nyckelord :SMED; TAK OEE; förbättringsarbete.;

    Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört på RPC Superfos i Mullsjö och företaget tillverkar plastförpackningar till livsmedelsprodukter runtom i världen. RPC Superfos har ett uppsatt mål att det sammanlagda TAK/OEE-värdet för samtliga maskiner inte skall understiga 76,4 %. LÄS MER