Sökning: "Simon Seidal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Seidal.

  1. 1. Kostnadsfördelningen i förvaltningsmål – En studie av den undantagslösa kvittningsprincipens förenlighet med rätten till en rättvis rättegång

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Simon Seidal; [2019-02-13]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I förvaltningsmål fördelas rättegångskostnaderna enligt kvittningsprincipen oavsett utgång. Det betyder att den enskilde parten och den allmänna motparten alltid står för sina egna kostnader. Den här uppsatsen problematiserar kvittningsprincipen, och belyser frågan utifrån rätten till en rättvis rättegång. LÄS MER