Sökning: "Simona Garbacea"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simona Garbacea.

  1. 1. Daglig verksamhet, en viktig insats för folkhälsan : En kvalitativ studie bland personer med funktionsnedsättning

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

    Författare :Danielle Eklund; Simona Garbacea; [2018]
    Nyckelord :daily occupation; disability; health; horses; participation; daglig verksamhet; delaktighet; funktionsnedsättning; hälsa; hästar;

    Sammanfattning : Personer med en funktionsnedsättning har generellt sett en sämre hälsa än den genomsnittliga befolkningen på grund av riskfaktorer kopplade till levnadsvillkoren. En viktig faktor när det gäller målområdena inflytande och delaktighet samt Hälsa i arbetslivet är att skapa inkluderande miljöer där det finns goda möjligheter till bättre hälsa och ökad självkänsla. LÄS MER