Sökning: "Sofia Eithun Rönning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Eithun Rönning.

  1. 1. Samtalet om Det - Patienters upplevelse av att samtala om sexualitet i psykoterapi

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Hanna Foconi; Sofia Eithun Rönning; [2017-09-12]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I föreliggande studie undersöktes patienters upplevelse av att samtala om sexualitet i psykoterapi vid behandling av stress- och/eller nedstämdhets-problematik. Tio semistrukturerade intervjuer genomfördes, och analyserades med hjälp av en induktiv tematisk analys. LÄS MER