Samtalet om Det - Patienters upplevelse av att samtala om sexualitet i psykoterapi

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Hanna Foconi; Sofia Eithun Rönning; [2017-09-12]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I föreliggande studie undersöktes patienters upplevelse av att samtala om sexualitet i psykoterapi vid behandling av stress- och/eller nedstämdhets-problematik. Tio semistrukturerade intervjuer genomfördes, och analyserades med hjälp av en induktiv tematisk analys. Tre huvudteman framkom: “Jag behöver få prata om sex”, “Mina behov möttes inte” och “Missförstod jag eller gjorde jag något fel?”. Respondenterna gav uttryck för ett behov av att samtala om sexualitet, men att de trots detta inte talat om det. De upplevde att psykologen inte tagit sitt ansvar utan att det varit upp till dem själva att lyfta frågan. En slutsats som kan dras är att kliniska psykologer i högre utsträckning bör initiera samtal om sexualitet och därmed visa att det är ett viktigt ämne.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)