Sökning: "Tawar Dabaghi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tawar Dabaghi.

  1. 1. Bakomliggande motiv till ideellt arbete i hjälporganisationer : En kvalitativ sociologisk studie om varför kvinnor väljer att engagera sig ideellt för att hjälpa andra

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Tawar Dabaghi; Charlotte Rimmerfeldt; [2011]
    Nyckelord :Motiv; ideellt arbete; hjälporganisationer; reciprocitet;

    Sammanfattning : Studien undersöker motiv till att engagera sig ideellt i hjälporganisationer riktade mot kvinnor och barn, samt vad ideellt engagerade i dessa organisationer förväntar sig att få tillbaka. Med ideellt arbete avses arbete som sker oavlönat och frivilligt, samt äger rum på den engagerades fritid. LÄS MER