Sökning: "The Swedish National Bank"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden The Swedish National Bank.

 1. 1. Proactive Mitigation of Deprecated API Version Usage : Utilizing continuous integration to automatically and proactively detect deprecated API version usage in microservice ecosystems

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Eric Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Microservices; Continuous Integration; Proactivity; Automaticity; API; API Versioning; Deprecation; Data Integration; Ontology Matching; Design Science Research;

  Sammanfattning : The notion of change is one of the more pronounced challenges API developers face, since a change to published APIs means a change for its’ consumers. API Versioning is a commonly used strategy to mitigate the risks of changing APIs, however, the strategy introduces a possibility of having practically innumerable number of API versions published at once, all possibly used by different consumers, creating considerable overhead for API developers to manage. LÄS MER

 2. 2. Exploring Hybrid Topic Based Sentiment Analysis as Author Identification Method on Swedish Documents

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Bremer Jakob; [2021]
  Nyckelord :Natural Language Processing; Author identification; Sentiment analysis; Topic modeling;

  Sammanfattning : The Swedish national bank has had shifting policies when it comes to publicity and confidentiality concerning publishing of texts within the bank. For some time, texts written by commissioners within the bank were decided to be published anonymously. Later they revoked the confidentiality policy, publishing all documents publicly again. LÄS MER

 3. 3. How to Improve the Swedish Corporate Bond Market

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Max Bacco; Madeleine de Sá Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Corporate bonds; Market; Liquidity; Transparency; Credit rating; Real estate; Investors; Issuers; Covid19; The Financial Supervisory Authority; The Swedish National Bank; Financing; Regulators; Företagsobligationer; Marknad; Likviditet; Transparens; Kreditrating; Fastigheter; Investerare; Emittenter; Covid19; Finansinspektionen; Riksbanken; Finansiering; Regulatorer;

  Sammanfattning : In late Mars 2020, Covid19was declared to be a pandemic by the World Health Organization.The following crisis negatively affected the overall economy and also the Swedish corporate bond market. Generally, corporate bonds have been described as secure investments during turbulent market conditions, but now they decreased in value rapidly. LÄS MER

 4. 4. Bolagsstyrning i bankkoncerner : En analys utifrån sanktionerna mot Swedbank och SEB för bristande åtgärder mot penningtvätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Koc; [2021]
  Nyckelord :finansmarknadsrätt; bolagsstyrning; bankkoncerner; penningtvätt; regelefterlevnad; finansiell stabilitet;

  Sammanfattning : Bekämpningen av penningtvätt på kapitalmarknaden är ett viktigt arbete för att värna om det finansiella systemets stabilitet. Banker har en synnerligen viktig roll i upprätthållanden av en trygg och ändamålsenlig kapitalmarknad till följd av verksamheternas riskfyllda natur. LÄS MER

 5. 5. Svenska sparbanker: Hur ska de förhindra penningtvätt? : En studie av svenska sparbanker och hur de arbetar med riskhantering

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ellen Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Money Laundering; Risk Management; AML; Penningtvätt; Risk Management; AML;

  Sammanfattning : Penningtvätt är ett globalt problem som ställer höga krav på bankers riskhantering för att försöka motverka att utnyttjas för brott. Arbetssättet regleras genom riktlinjer från internationella likväl som nationella myndigheter och organisationer för att på bästa sätt skydda det finansiella systemet. LÄS MER