Sökning: "Tim Kahlbom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tim Kahlbom.

 1. 1. Närhet och tillgänglighet till fotbollsplaner i Nacka kommun : En studie genom nätverksanalyser och space syntax

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Tim Kahlbom; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien har använt sig av nätverksanalyser med teorier av space syntax för att undersöka närhet och tillgänglighet till fotbollsplaner i Nacka kommun, Stockholms län. Även har teorier om effekterna av närhet till idrottsplatser använts för att belysa relationen mellan tillgänglighet och hälsa. LÄS MER

 2. 2. Boendesegregation i Stockholm : Hyresmarknadens bidragande till segregationen i staden

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Tim Kahlbom; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kandidatarbetets syfte är att försöka finna samband mellan den minskandehyresmarknaden och den ökade segregationen i Stockholm Stad. Andelen hyresrätterav bostadsbestånden i Stockholm Stads stadsdelsnämnder har undersökts samt olikasocioekonomiska klasser som existerar i dessa områden. LÄS MER