Sökning: "Tomas Söderlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tomas Söderlund.

  1. 1. Det är svårt att bryta upp : En studie av Equity Carve‐Outs

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Fredrik Söderlund; Tomas Hedman; [2008]
    Nyckelord :Equity Carve‐Out; ECO; Divestitures; Equity Carve‐Out; ECO; Fission; Avknoppning; Moderbolag; Dotterbolag;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur moderbolagets aktiekurs reagerar, därmed påvisa eventuell onormal avkastning när ett moderbolag beslutar sig för och sedan avyttrar en del av ett dotterbolag till börsen (Equity Carve‐Out). Delsyftet är att undersöka sambandet mellan onormalavkastning i storleken på avyttrade andelar samt beskriva de motiv som anges och analysera detta mot storleken på avknoppad andel. LÄS MER