Sökning: "Vanåsen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Vanåsen.

  1. 1. Kartläggning av riskområden för inducerad infiltration i grundvattentäkter

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Martin Sundström; [2019]
    Nyckelord :Induced infiltration; groundwater; drinking water; Gävleåsen; Vanåsen; Inducerad infiltration; grundvatten; dricksvatten; Gävleåsen; Vanåsen;

    Sammanfattning : Uttag av grundvatten är viktigt då det förser nästan hälften av befolkningen i Sverige med dricksvatten. Vid uttag som leder till avsänkning av grundvattennivån kan en inträngning av organiskt material uppstå om det finns ett intilliggande ytvattendrag, ett fenomen som kallas inducerad infiltration. LÄS MER