Sökning: "Victor Sellberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victor Sellberg.

  1. 1. Kvinnlig och manlig representation i historieläromedel

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Anna Löfving; Victor Sellberg; [2019]
    Nyckelord :Genus; Historia; Jämställdhet; Kvinnor; Läromedel; Skola; Undervisning;

    Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt har varit att undersöka forskning om kvinnors och mäns representation i historieläromedel. Vår frågeställning är: Vad säger forskningen om representationen av kvinnor och män inom historieläromedlen? Vi har sökt i olika databaser för att hitta framförallt forskningsbaserade artiklar, böcker och rapporter för att finna svar på vår frågeställning. LÄS MER