Sökning: "Viveca Rosendahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viveca Rosendahl.

  1. 1. Symtomförändring och tillfredsställelse i samband med psykoterapi: en utvärderande och undersökande studie på en utbildningspsykoterapimottagning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Angelica Lööf; Viveca Rosendahl; [2010]
    Nyckelord :symptomatic improvement; client satisfaction; psychodynamic psychotherapy; cognitive-behavioral psychotherapy; psychotherapy; outcome; clinically significant change; graduate training; naturalistic; outpatient.; Social Sciences;

    Sammanfattning : Denna studie syftade till att evaluera och undersöka eventuell förändring i psykologisk symtomnivå samt klienttillfredsställelse hos klienter som behandlats med kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk terapi på en utbildningsmottagning för blivande psykologer. Studien syftade även till att undersöka eventuella skillnader i resultatet mellan klienter i kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi samt undersöka om det finns ett samband mellan symtomförändring och terapitillfredsställelse. LÄS MER