Sökning: "Wiola Öhlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Wiola Öhlund.

  1. 1. Earnings Management : En studie om earnings management förekommer vid stock-for-stock-förvärv

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Wiola Öhlund; Martin Örnryd; [2013]
    Nyckelord :Earnings management; Förvärv; Stock-for-stock; Diskretionära periodiseringar; Modified Jones Model;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker ifall det förekommer earnings management (EM) vid stock-for-stock-förvärv på den svenska marknaden. Tidigare forskning har gett tydliga tecken på att EM sker inför företagsförvärv och det finns starka incitament att använda sig utav det. LÄS MER