Sökning: "bone augmentation"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden bone augmentation.

 1. 1. Long-term Evaluation of Bone Augmentation Procedures with Autogenous Bone or Bone Substitutes in Association with Implant Treatment

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Caspar Carlfjord; Elin Hedström; [2016]
  Nyckelord :Dental; Implant; Osseointegration; Peri-implantitis; Bone Augmentation;

  Sammanfattning : Syfte. Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att undersöka det vetenskapliga underlaget avseende långsiktig stabilitet hos olika typer av benersättningsmaterial i kombination med implantatinstallation. Material och metod. En elektronisk sökning gjordes med hjälp av PubMed och Web of Science. LÄS MER

 2. 2. The effect of preoperative brushing with chlorhexidine gel on bacterial contamination of bone transplant A clinical laboratory study

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Adel Qasemi; Radhi Zayny; [2016]
  Nyckelord :Bacterial contamination; Dental implant; Bone transplant; Chlorhexidine;

  Sammanfattning : Introduktion: Förlust av tänder är idag vanligt förekommande och kan behandlas med hjälp av dentala implantat. För att installation av implantat ska vara möjlig, krävs tillräcklig benvolym där implantat ska installeras. LÄS MER

 3. 3. Autogenous Osteograft in Comparison to Beta-Tricalcium Phosphate Graft in Maxillary Sinus Augmentation - A Pilot Literature Review

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Mohammad Adel Khalaf; [2014]
  Nyckelord :Autogenous bone; b-tricalcium phosphate; bone substitute materials; bone augmentation; sinus floor elevation; dental implants;

  Sammanfattning : Introduktion: Benersättningsmaterial har utforskats i årtionden i hopp om att definiera det optimala ben-augmenterande materialet. Autogent ben har sedan länge ansetts vara den gyllene standarden, emellertid finns det flertalet lovande bentransplantat idag, särskilt alloplasten Beta-trikalciumfosfat vilken har visat kliniska bevis på lyckad benregenerering vid maxillärt sinuslyft inför implantatbehandling. LÄS MER

 4. 4. Maxillary sinus floor augmentation with different bone grafting materials for dental implant treatment: A systematic review

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Tina Banihashem; Florida Zulfijaj; [2013]
  Nyckelord :Autogenous bone; Bone substitutes; Sinus bone formation; Sinus floor augmentation; Sinus floor elevation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att testa hypotesen att det inte är någon skillnad rörande lyckandefrekvensen gällande implantatbehandling vid sinuslyft med olika bentransplantatmaterial Material och metod: Studien baseras på sökningar i PubMed, Cochrane Library och Web of Science i kombination med en manuell granskning av relevanta publikationer. Inkluderade publikationer var prospektiva studier av ≥ 10 patienter och med en uppföljningstid på ≥ 1 år. LÄS MER

 5. 5. Osteoblast Behaviour on Injectable Biomaterials Intended for Augmentation of Vertebral Compression Fractures

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Sandra Ramstedt; [2007]
  Nyckelord :vertebral compression fractures; osteoblasts; injectable biomaterials; Ca-aluminate; Bis-GMA; PMMA; cell studies;

  Sammanfattning : Biomaterials used for stabilization of compressed vertebraes due to osteoporosis, have mainly been based on resin materials, like PMMA (polymethyl methacrylate), but have recently expanded to consist of injectable ceramics, such as calcium-aluminate. In this in vitro study human osteoblast-like cells, MG-63, were cultured on three different injectable biomaterials based on: Ca-aluminate, Bis-GMA (bisphenol A-glycidylmethacrylate) and PMMA, to investigate the cellular response elicited by these materials. LÄS MER