Sökning: "characteristics of sludge"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden characteristics of sludge.

 1. 1. Hydraulics of lamella sedimentation.A study of the lamella settlers at Ringsjö water treatment plant, Sweden.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Maria Lytra; [2019]
  Nyckelord :Lamella settling tanks; Inclined sedimentation; Ringsjö water treatment plant; Suspended solids separation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study investigates the lamella settlers in Ringsjö water treatment plant, Sweden, in terms of water movement and performance. The treatment plant has two blocks with differences in the flocculation and lamella settlers, where block 1 is not able to process the maximum designed flow rate without the addition of polymers. LÄS MER

 2. 2. Egenskaper och förtjockningspotential hos slam från MBR- respektive CAS-process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Matilda Jirblom; [2019]
  Nyckelord :MBR-process; excess sludge; characteristics of sludge; thickening; Henriksdal wastewater treatment plant; Hammarby Sjöstadsverk; MBR-process; överskottslam; slamegenskaper; förtjockning; Henriksdals reningsverket; Hammarby Sjöstadsverk;

  Sammanfattning : För att kunna möta framtidens striktare reningskrav för avloppsvatten och en ökad belastning på grund av befolkningstillväxt bygger Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) om Henriksdals reningsverk inom projektet Stockholms Framtida Avloppsvattenrening (SFA). En av de större förändringarna i det framtida Henriksdals reningsverk är införandet av MBR-teknik, där slam och vatten avskiljs genom membranfiltrering. LÄS MER

 3. 3. Treatment of faecal sludge from pit latrines and septic tanks using lime and urea : Pathogen die-off with respect to time of storage

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Lindberg; Anna Rost; [2018]
  Nyckelord :faecal sludge; treatment; lime; urea; pathogen inactivation;

  Sammanfattning : The study was made at Lubigi sewage treatment plant in Kampala, Uganda, during February and March 2018. The aim of this master thesis was to treat faecal sludge with two different methods, urea and lime, to investigate the efficiency of the chemicals to inactivate pathogens and to estimate the feasibility and the costs of the treatment. LÄS MER

 4. 4. Kemisk fällning av fosfor med tvåvärt järn i kombination med aktivslam eller membranbioreaktor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Paulina Sandberg Birgersson; [2017]
  Nyckelord :Kemisk fällning; järn II sulfat; MBR; fosforrening; avloppsvattenrening;

  Sammanfattning : Stockholm Vatten AB (SVAB) behöver utöka kapaciteten på avloppsreningsverket i Henriksdal. Därför kommer en membranbioreaktor (MBR) att implementeras i dagens befintliga aktivslamanläggning. Den nya anläggningen dimensioneras för att kunna hantera det förväntade flödet år 2040. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of an Extended Aeration System for Nutrient Removal, A Case Study of a Wastewater Treatment Plant in Kulai, Johor Baharu, Malaysia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Caroline Ingvar-Nilsson; Naima Forså; [2016]
  Nyckelord :Nutrients; Nitrogen; Extended Aeration; Nitrification rate; Phosphorus; Volatile Fatty Acids; Activated Sludge; Bio-P; water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Malaysia is one of the most developed countries in Southeast Asia, and strives to be acknowledged as a high income country by the year of 2020. According to Malaysian Environmental Quality (Sewage) Regulations from 2009 there are effluent limitations regarding nutrient emission from wastewater treatment plants. LÄS MER