Sökning: "definition av omvårdnad enligt who"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden definition av omvårdnad enligt who.

 1. 1. Kontaktsjuksköterskor - finns de? : En kvalititativ studie om kontaktsjuksköterskor och deras funktion inom onkologisk omvårdnad - ur ett patientperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Helena Larsson; Emma Lindén; [2013]
  Nyckelord :oncology nursing; cancer; patient; patient navigation; onkologisk omvårdnad; cancer; patient; kontaktsjuksköterska;

  Sammanfattning : Introduktion: Regionalt cancercenter (RCC) har i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) beslutat att varje patient med en cancerdiagnos ska bli tilldelad en kontaktsjuksköterska.Syfte: Att undersöka hur väl implementeringen av kontaktsjuksköterskan har fungerat inom den onkologiska vården på Akademiska sjukhuset i Uppsala samt om de kontaktsjuksköterskor som finns arbetar i enlighet med SKL:s definition. LÄS MER

 2. 2. Närståendes upplevelser av vård i livets slutskede inom sluten hälso- och sjukvård.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Kareld; [2010-11-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vård i livets slutskede på en vårdavdelning kan vara problematiskt och det är lätt att den närstående hamnar vid sidan av. Trots de hinder som kan ses är närstående, enligt kompetensbeskrivningen, Joyce Travelbees definition av omvårdnad och WHO´s definition av palliativ vård, en viktig del i sjuksköterskans ansvarsområde. LÄS MER

 3. 3. Leva nära den döende – närståendes behov av stöd och hur sjuksköterskan kan tillgodose dem?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Sara Bergqvist; Tilia Björk; [2008-06-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Närstående är en del av döendes viktigaste nätverk. Enligt WHO:s definition ska palliativ vård syfta till att öka livskvalitén hos patienter med en livshotande sjukdom och deras närstående. LÄS MER